O proceso de realización do Catastro

 

A Lei de 1906 establecía dous períodos de tempo consecutivos: o avance catastral e o catastro parcelario.

No primeiro, realizaríase un levantamento planimétrico do territorio comprendido nos límites de cada concello, tal e como establecían o artigo 5º da Lei e 7º do seu regulamento de 1913:

“El avance catastral se dividirá en dos partes, la planimétrica y la agronómica. Constituirá la primera el plano de cada término municipal, con las líneas de sus límites jurisdiccionales, señalando y numerando los hitos ó mojones situados en los linderos. Dentro de esta línea perimetral se situarán los polígonos topográficos, determinados por las líneas permanentes del terreno y los accidentes más notables, como ríos, canales, arroyos, pantanos, fuentes, lagunas, vías de comunicación, perímetro de pueblos, grupos de población y edificios.”

Esta fase reflectíase en planos a escala de 1 : 25.000, onde se debuxaban os límites dos diferentes polígonos que comprendía o territorio de cada municipio e se marcaban as masas de cultivos e as clases do terreo.

Durante a segunda fase do avance catastral, acometíase a descrición agronómica das parcelas, que comprendía, segundo o mesmo artigo: “... el reconocimiento y descripción literal de las parcelas catastrales, la determinación de las masas de cultivo y la averiguación de los productos líquidos imponibles correspondientes a las distintas clases de terreno”, que se plasmaba nos deseños individualizados de cada parcela, efectuados por peritos agrícolas e nas correspondentes cédulas de propiedade, que recollían a superficie, clase e intensidade de cultivo e produto líquido impoñible.

No segundo período ou do catastro parcelario, a Lei de 1906 establecía que:

a) Se realizarían as triangulacións topográfico-parcelarias ou subdivisións poligonais, onde foran necesarios (cando non había correspondencia entre a suma da superficie do polígono e a suma das superficies das parcelas).

b) Se formarían planos parcelarios dos termos municipais, nos que se inscribirían os lindeiros das fincas e os signos convencionais que representan os cultivos.

c) Se executarían os traballos topográficos de comprobación dos documentos catastrais presentados polos concellos e os propietarios.