1.1. Identificador

País:
ES
Código do arquivo:
GA.15030.ADAC

1.2. Forma autorizada del nombre

Forma autorizada do nome:
Arquivo da Deputación Provincial de A Coruña

1.5. Tipo de archivo

Titularidade:
Pública

2.1. Localización y direcciones

Área xeográfica:
Europa

Página web

Nome da páxima web:
Arquivo Deputación da Coruña
Enderezo da páxina web:
https://arquivo.dacoruna.gal

Localización e direccións

Dirección:
Rúa Archer Milton Huntington, 24
Código postal:
15011
Localidade:
A Coruña
Provincia:
A Coruña
Comunidade autónoma:
Galicia
País:
España
Latitude:
43.372412
Longitude:
-8.423133

2.2. Teléfono, fax, correo electrónico

Teléfono:
981261001
Correo electrónico:
arquivo@dacoruna.gal

3.1. Historia

Historia da institución que custodia os fondos de arquivo:
A primeira referencia documental sobre o arquivo témola no "Regulamento interior das dependencias da Deputación Provincial da Coruña" de 1889 que establece as súas funcións nos artigos do 64 ao 71. Consta o nomeamento de D. Bernardo Barreiro de Vázquez Varela como arquiveiro en 1888 e tamén o de Manuel Murguía en 1909. Durante o século XIX e a primeira metade do XX o arquivo acompañou á institución polas diversas sedes que tivo na cidade. Os sucesivos traslados fixeron efecto na conservación documental. O Palacio Provincial de Rego da Auga foi a sede máis duradeira. En 1932 hai constancia documental de que o arquivo e a biblioteca están instalados na planta baixa no á dereita. Con todo na década dos anos 70 situábanse nos faiados. Por mor dunhas obras de ampliación das oficinas, nos anos 80 os documentos foron almacenados temporalmente no Pazo de Mariñán, onde se deterioraron gran parte deles. Grazas á iniciativa do arquiveiro de entón, D. Fernando Urgorri Casado, recupéranse e organizan unhas 5000 caixas. Desde 1985 o arquivo, que depende de Secretaría, atópase na rúa Archer Milton Huntington, instalado nun edificio que inicialmente foi residencia de antigos alumnos dos colexios da Deputación. A partir desta data inícianse os traballos de descrición que continúan na actualidade. A escasez de información do século XIX e primeiro terzo do XX débese á combinación de tres causas, todas elas negativas: falta de continuidade no posto de arquiveiro, deficiencias na conservación e unha política de destrución masiva. Das tres, a máis grave foi a funesta política de destrución masiva e incontrolada de documentación, mediante a súa "venda ao peso" propiciada pola R.O. do Ministerio da Gobernación do 30 de marzo de 1927 ( Gaceta de Madrid do 2 de abril de 1927). Na inmediata posguerra a propia administración volveu favorecer a venda ao peso da documentación. O Arquivo está constituído por diversos fondos sendo o de máis volume o da propia Deputación. Está formado pola institución provincial dende o século XIX ata a actualidade. As funcións históricas que lles corresponderon ás Deputacións Provinciais nestes séculos, con diversa e contraditoria lexislación, resúmense en dos ámbitos: - O fomento e a administración da provincia e dos intereses provinciais - A asistencia aos municipios

Integración en sistema archivístico o red de archivos

Enderezo da páxina web:
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/archives/archive-card.do?id=114

3.2. Contexto

Contexto cultural e xeográfico:
O Arquivo da Deputación asume na mesma sede as funcións de arquivo intermedio e histórico, e custodia documentos que van desde o nacemento da Deputación en 1822, documentación histórica con valor permanente, ata os que cumpriron 5 anos procedentes do arquivo de oficina. A documentación corresponde, fundamentalmente, ao reflexo das funcións e actividades inherentes ás competencias da Deputación que se poden resumir en: Fomento e Administración da Provincia e Asistencia aos municipios en todas as súas necesidades, especialmente aos que non contan con medios técnicos ou económicos suficientes. Unha pequena parte do Fondo documental do Arquivo procede de institucións desaparecidas, das cales as súas competencias foron herdadas pola mesma, como son os antigos Establecementos Provinciais de Beneficencia da Coruña, Ferrol e Santiago de Compostela. Así mesmo, inclúe tamén documentación procedente de organismos de ámbito provincial que compartiron os locais do Palacio Provincial como: Consello Provincial, Xunta Provincial do Censo Electoral e Comisión Mixta de Recrutamento. A serie estrela e con maior continuidade é “Libros de actas do Pleno (1822, 1836- )” que debemos completar con “Libro de actas da Comisión Provincial (1885-1932). A serie “Libro de Resolucións e Decretos (1949- )” mostra unha visión global das competencias e funcións da Deputación.

3.7. Fondos

Fondos y otras colecciones custodiadas

Nome da ligazón ó cadro de clasificación:
Cuadro de clasificación
Descrición:
Caixas: 48.145. Libros (Libros antigos, resolucións e libros de actas): 5.176. Fotografías: 10.217. Carteis: 1.899. Gravados: 270. Planos, mapas, etc.: 5.737. Discos de vinilo: 1.351. Documentos audiovisuales: 88

4.1. Horarios de apertura

Horario de apertura:
Inverno: 8:30 a 14:30. Verán: 8:30 a 14:00

4.2. Condiciones y requisitos para el uso y el acceso

Términos de uso:
Libre, exceptuando aquela documentación en mal estado de conservación e aqueloutra reservada ou de acceso restrinxido regulada especificamente pola lexislación e regulamentación seguinte: o Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, artículo 105 b). o Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, artículos: 1.1, 7.3, 7.4 y 8.1. o Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de régimen local, artículo 70.3. o Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico, artículos 57 y 62. o Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, artículo 207. o Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano. o Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, por el que se desarrolla determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, artículo 14. o Ley orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal (LOPD) y Real Decreto 1720/2007 de Desarrollo de la Ley, artículos 2, 3, 5, 6, 7.2, 10, 13, 14 y 16. o Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, artículos 7 y 23 a 30. o Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, artículo 21.1 g). o Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso, artículos 23 a 32. o Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, artículos 12 a 23. o Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de archivos y documentos de Galicia. o Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículos 16 y 17. o Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia. o Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

5.1. Servicios de ayuda a la investigación

Servicio

Tipo de servicio:
Biblioteca especializada
Descripción del servicio:
Biblioteca auxiliar especializada en archivística.

5.2. Servicios de reproducción

Reproducción

Tipo de servicio:
Fotocopias
Descripción del servicio:
Servizo de reprodución de documentos sempre que as disposicións legais e o estado de conservación dos documentos permítano.

Reproducción

Tipo de servicio:
Reproducciones digitales
Descripción del servicio:
Servizo de difusión

5.3. Espacios públicos

Página web

Nome da páxima web:
Arquivo Deputación da Coruña
Enderezo da páxina web:
https://arquivo.dacoruna.gal
Nivel de detalle:
Borrador