Academia médico quirúrgica, asociación profesional....

Ligazón persistente
EAD Dublin Core RDF Linked Open Data / EDM 5.2.8
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ead xmlns="http://ead3.archivists.org/schema/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:marc="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xsi:schemaLocation="http://ead3.archivists.org/schema/ https://raw.githubusercontent.com/SAA-SDT/EAD-Revision/develop/ead3.xsd">
<control script="Latn" repositoryencoding="iso15511" langencoding="iso639-2b" dateencoding="iso8601" countryencoding="iso3166-1" audience="external">
<recordid instanceurl="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/bib/ADGD160337797">ADGD160337797</recordid>
<otherrecordid localtype="Código del sistema de procedencia">Nº Registro ALB: 337797</otherrecordid>
<otherrecordid localtype="Código del sistema de procedencia">Cod.Referencia anterior: 2.3.2.</otherrecordid>
<otherrecordid localtype="Código del sistema de procedencia">BRS/Document-number: 000325992</otherrecordid>
<filedesc>
<titlestmt>
<titleproper>Academia médico quirúrgica, asociación profesional. Santiago de Compostela</titleproper>
</titlestmt>
</filedesc>
<maintenancestatus value="new"/>
<maintenanceagency>
<agencycode>15030.ARG</agencycode>
<agencyname>Arquivo do Reino de Galicia</agencyname>
</maintenanceagency>
<languagedeclaration>
<language langcode="glg">Galician</language>
<script scriptcode="Latn">Alfabeto latino</script>
</languagedeclaration>
<maintenancehistory>
<maintenanceevent>
<eventtype value="derived"/>
<eventdatetime>20160513051615.0</eventdatetime>
<agenttype value="machine"/>
<agent>ead_comun.xsl</agent>
</maintenanceevent>
</maintenancehistory>
</control>
<archdesc level="file">
<did>
<unitid label="Código de referencia" repositorycode="ES.GA.15030.ARG" countrycode="ES">ES.GA.15030.ARG/1.3.2.10.1.2.11.2.2.131.//Caixa 33192-8</unitid>
<unitid label="Número de identificación del sistema" repositorycode="ES.GA.15030.ARG" countrycode="ES">ADGD160337797</unitid>
<unittitle>Academia médico quirúrgica, asociación profesional. Santiago de Compostela</unittitle>
<unitdatestructured datechar="Creación">
<daterange>
<fromdate>19650101</fromdate>
<todate>19651231</todate>
</daterange>
</unitdatestructured>
<unitdatestructured datechar="Acumulación">
<daterange>
<fromdate>18760101</fromdate>
<todate>19961231</todate>
</daterange>
</unitdatestructured>
<physdescstructured physdescstructuredtype="materialtype" coverage="whole">
<quantity>1</quantity>
<unittype>Expediente(s)</unittype>
</physdescstructured>
<origination>
<corpname identifier="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/aut/ADGA20160001501">
<part>Goberno Civil da Coruña (España), Productor</part>
</corpname>
</origination>
<physloc label="Signatura">Arquivo do Reino de Galicia. Caixa</physloc>
<langmaterial>
<languageset>
<language langcode="spa">Spanish; Castilian</language>
<script scriptcode="Latn">Alfabeto latino</script>
</languageset>
<languageset>
<language langcode="glg">Galician</language>
<script scriptcode="Latn">Alfabeto latino</script>
</languageset>
</langmaterial>
<repository>
<corpname>
<part>Arquivo do Reino de Galicia</part>
</corpname>
</repository>
</did>
<bioghist>
<p>A orde pública, unha das competencias típicas e máis destacadas do Goberno Civil ao longo da súa historia, aparece por primeira vez organizada para o período que nos ocupa no Negociado de Orde Pública, da Sección de Goberno e Réxime Interior (consonte a Orde do 24 de xuño de 1961). No Real decreto 2669/1977, do 15 de outubro, o nome cambia polo máis acorde cos tempos de “Dereitos Cidadáns”, e despréndese daquelas competencias que pasarán a unha nova subsección de Autorizacións Administrativas, que viña xestionando esta subsección. Na Orde de desenvolvemento do 13 de decembro de 1977 estrutúrase esta sección, que depende da Vicesecretaría Xeral. O Estatuto dos gobernadores civís de 1980 establece entre as súas facultades as seguintes: velar polo exercicio de dereitos e liberdades públicas; garantir o principio de legalidade e seguridade xurídica, ademais de manter a orde pública; exercer a xefatura dos corpos e forzas de seguridade do Estado e exercer a facultade sancionadora. Pero todo iso dentro do marco da Constitución de 1978, que matiza e cobre de garantías unha serie de cuestións que na época franquista proporcionaban ao Gobernador un poder enorme nestas materias. A Orde do 25 de xuño de 1982 vincula estas competencias á Vicesecretaría, e dentro desta á sección de Dereitos Cidadáns, excepto o relativo á vixilancia xurada, que depende de Autorizacións Administrativas, no negociado de Seguridade Cidadá . XUNTA PROVINCIAL DE ORDE PÚBLICA / SEGURIDADE: Ignoramos a data de creación desta Xunta, xa que na documentación só encontramos referencias a unha orde comunicada do Ministerio da Gobernación, do 27 de xullo de 1968, sobre a creación na provincia da Xunta de Orde Pública; mais non se puido localizar. Cambia de nome, pero non de funcións, coa reorganización dos Gobernos Civís do ano 1982. Forman parte desta xunta o gobernador civil que a preside, o secretario xeral, que actúa como secretario da Xunta, e representantes da Policía e da Garda Civil. Entre as súas funcións e labores destacan: planificar a seguridade cidadá a longo prazo mediante a elaboración de plans provinciais ou sectoriais; programar actuacións semanais, mensuais ou trimestrais; formar os membros da propia Xunta mais aquelas persoas que estimasen necesario.</p>
</bioghist>
<custodhist>
<p>Ata o momento do primeiro ingreso no Arquivo do Reino de Galicia (a partir de novembro de 1986), o fondo estivo custodiado nas dependencias da institución remitente, en deficientes condicións de organización e conservación a documentación transferida ata 1993 e en mellores condicións as transferencias posteriores.</p>
</custodhist>
<acqinfo>
<p>Forma jurídica del ingreso: Transferencia</p>
</acqinfo>
<scopecontent>
<head>Alcance y contenido</head>
<p>Documentación que reflicte o control por parte da Administración da creación e modificación das diferentes asociacións da provincia.</p>
</scopecontent>
<appraisal localtype="Valoración, selección y eliminación">
<head>Valoración, selección y eliminación</head>
<p>Proposta polo grupo de traballo de Goberno Civil para conservación permanente</p>
</appraisal>
<accruals>
<head>Nuevos ingresos</head>
<p>Está prevista unha próxima transferencia por parte da Subdelegación do Goberno.</p>
</accruals>
<arrangement localtype="Organización">
<p>Ata 1964, alfabética topográfica por concellos e dentro de cada un, cronolóxica. De 1965 en diante, cronolóxica.</p>
</arrangement>
<userestrict localtype="Condicciones de reproducción">
<p>A reprodución da documentación deste fondo está suxeita ás seguintes disposicións: - Decreto 219/2011, do 17 de novembro, polo que se fixan os prezos públicos e as normas dos servizos de reprodución prestados nos arquivos xestionados pola Xunta de Galicia. - Orde do 31 de agosto de 2010, pola que se establecen as normas para a consulta e reprodución dos documentos nos arquivos propios e xestionados pola Xunta de Galicia.</p>
</userestrict>
<legalstatus localtype="Derechos de autor">
<p>Os planos e deseños que forman parte do fondo son obxecto da propiedade intelectual dos seus autores, cando este dato consta</p>
</legalstatus>
<phystech>
<p>Estado de conservación: Bo</p>
</phystech>
<otherfindaid localtype="Instrumentos de descripción">
<p>- Ficheiro orgánico e ficheiro topográfico.- Inventario.- Índices.- Base de datos.</p>
</otherfindaid>
<originalsloc localtype="Localización de originales">
<p>Arquivo do Reino de Galicia</p>
</originalsloc>
<altformavail localtype="Localización de copias">
<p>No existen copias</p>
</altformavail>
<relatedmaterial localtype="Unidades de descripción relacionadas">
<p>Véxanse as fraccións de serie correspondentes en: Período ata 1941: 2.7. ASOCIACIÓNS E REUNIÓNS. Período 1941-1961: 2.3. NEGOCIADO 2º ASOCIACIÓNS, SANIDADE E OUTROS. Período 1961-1977: 2.2.1. NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS. Período 1977-1982: 2.1.2. SECCIÓN DE DEREITOS CIDADÁNS E ASOCIACIÓNS 2.1.2.1. REXISTRO PROVINCIAL DE ASOCIACIÓNS 2.1.2.2. RÉXIME ASOCIATIVO XENERAL 2.1.2.3. RÉXIMES ASOCIATIVOS ESPECIAIS 2.1.2.5. EXERCICIO DE DEREITOS CIDADÁNS. Período desde 1982: 2.1.1.1. EXERCICIO DE DEREITOS CIDADÁNS BASE DE DATOS: 2. SECRETARÍA XERAL 2.0.0.. Expedientes de información, coordinación e dirección.</p>
</relatedmaterial>
<odd localtype="Nota general">
<p>Volume: o volume total do fondo son 7.880 U.I
Contido: a meirande parte do fondo, recibida no Arquivo do Reino de Galicia entre1986 e 1988, con datas extremas entre 1847 e 1985, está descrita nun inventario convencional.
</p>
</odd>
<odd localtype="Tipo de escritura">
<p>Humanista</p>
</odd>
<processinfo>
<chronlist>
<chronitem>
<datesingle>080508</datesingle>
<event>creación</event>
</chronitem>
<chronitem>
<datesingle>20160513051615.0</datesingle>
<event>modificación</event>
</chronitem>
</chronlist>
</processinfo>
</archdesc>
</ead>